ارسی
۰۱
مهر

ارسی سازی در صنایع فلزی،تاریخچه ارسی وگره چینی

ارسی سازی چیست و درب و پنجره اُرسی چه مزایایی دارد؟! ارسی سازی ارس در فارسی به چم (معنای) گشاده لوز روس و اروس است. در اروپا به این...

ادامه مطلب