پله حول محور
۰۷
شهریور

پله گرد وپله حول محور. تفاوت پله پیچ وپله مارپیچ

  پله گرد و پله حول محور چیست ؟ تفاوت پله گرد با پله مارپیچ؟؟ چرا از پله پیچ یا پله حول محور در ساختمان ها استفاده میشود؟ اشغال...

ادامه مطلب