پله گرد دوبلکس
۰۶
شهریور

تعریف مفهومی پله .اجزای پله وساختار پله،چشم پله

تعریف مفهومی پله .پله چیست؟؟؟؟ اجزای پله   گروه صنعتی تبریز استپ:تعریف پله. تعریف پله پلکان یک راه ارتباطی است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط می...

ادامه مطلب