پله فرار
۲۱
شهریور

پله فرار چیست؟،دستورالعمل ایمنی پله فرار

نکات حساس در اجرای پله های فرار به پله های فلزی که صرفاً برای ساختمان های موجود که پیش از زمان ابلاغ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مجاز است....

ادامه مطلب