گل رز ورقی دست ساز
گل رز ورقی دست ساز

گل رز ورقی دست ساز اجرا شده با ورق دو میلی در گروه صنعتی هنری تبریز استپ