پله گرد کنسولی

پله گرد کنسولی با کف پله های پلکسی ونرده شیشه ای مخصوص تجاری وفروشگاه هاوقدرت تحمل بار زیاد وشکیل بودن طرح وطراحی در ابعاد گوناگون را داراست