پله گرد کنسولی
پله گرد کنسولی

پله گرد کنسولی با ورق های ده میلی وکف پله های قوطی پروفیل 40 در 80 اجرا شده در شهر رویان/گروه صنعتی تبریز استپ