پله گرد محور میانی

پله گرد محور میانی با کف پله های پروفیلی.اجرا شده در شهر نور مازندران/گروه صنعتی تبریز استپ.نمونه کار پله گرد