پله گرد محور میانی ،پله دوبلکس محور زیرین

پله گرد محور میانی اجرا شده در شهر نوشهر مازندران واحد تریبلکس.نمونه کار گروه صنعتی تبریز استپ