پله گرد دو محور باکس
پله دومحور باکس

پله دو محور باکس با نرده های یکپارچه باکس شده/گروه صنعتی تبریز استپ