پله دوبلکس دو محور باکس

پله دوبلکس ورقی دو محور باکس با کف پله های ورقی 3میلی ونرده فرفورزه واحد تریبلکس