پله دو محور ورقی با نرده یکپارچه

پله دو محور ورقی با نرده های ورقی یکپارچه /گروه صنعتی تبریز استپ