پله کنسولی با محور بلند
پله کنسولی

پله کنسولی فلزی با محوریت شاسی وسط که با یکپارچگی شاسی با نرده های محور وسط وکف پله های معلق زیبایی چشم نوازی به این مدل از پله دوبلکس بخشیده است