پله محور زیرین دوبل
پله محور زیرین

پله محور زیرین با دو محور مجزا اجرا شده وبار زیادی را تحمل می کند وزیبایی خاصی به این مدل بخشیده است