پله دو محور ورق باکس
پله دو محور ورق

پله دو محور ورق باکس شده با کف پله های ورقی  که تماما قرینه سازی شده ومعروف به پله هندی میباشد .