نرده فرفورژه دستسازنرده فرفورژه دستساز

نرده فرفورژه دستساز که با نام نرده الیزه معرفی میگردد که نمونه اجرای گروه هنری تبریز استپ می باشد .

در ساخت این نرده فرفورژه دستساز از چهار پهلوی نمره شانزده و با طراحی خاصی اجرا شده

ویکی از زیباترین نرده های فرفورژه در ایران میباشد