فرفورژه
ساخت فرفورژه

ساخت انواع فرفورژه ومصنوعات گلنرده های فرفورژه در صنایع فلزی تبریز استپ