درب طرح سلطنتی 

درب طرح سلطنتی

درب طرح سلطنتی

درب طرح سلطنتی گروه هنری تبریز استپ

درب طرح سلطنتی ویلایی به عرض هفت متر و نیم که نمونه اجرایی گروه هنری تبریز استپ می باشد .

در ساخت این درب از چهار پهلوی نمره شانزده ونمره دوازده استفاده گردیده است

وزن درب حدود دو تن ونیم می باشد ورنگ کاری این درب از رنگ اتومبیلی استفاده گردیده است .