درب طرح خورشید

درب طرح خورشید 

درب خورشید

درب طرح خورشید نمونه اجرایی گروه هنری تبریز استپ 

درب طرح خورشید ساخته شده از چهار پهلو نمره شانزده وقطعات آلومینیومی برجسته می باشد .

این درب در اکثر ابعاد طبق سفارش مشتری ساخته می شود وجلوه ی بی نظیری دارد

وزن استاندارد این درب در هر متر مربع حدود هفتاد وپنج کیلو است