درب سلطنتی لوکس

درب سلطنتی لوکس

درب سلطنتی لوکس

درب سلطنتی 

درب طرح سلطنتی لوکس اجرا ونصب شده در شهرک غرب تهران

این درب با چهار پهلوی نمره شانزده ودوازده اجرا گردیده ونمونه اجرایی گروه هنری تبریز استپ می باشد

ابعاد این درب سه وبیست در ارتفاع حدود پنج وسی می باشد