درب الیزه ویلایی

درب الیزه ویلایی

درب الیزه

درب الیزه ویلایی

درب الیزه ویلایی نصب شده در اربیل عراق که یکی از بهنرین درب های ساخته شده گروه هنری تبریز استپ می باشد .

این درب در ابعاد پنج متر وارتفاع حدود سه متر با رنگ آمیزی اتومبیلی ساخته شده