درب الیزه تالار

درب الیزه

درب الیزه

درب الیزه گروه هنری تبریز استپ

درب الیزه به ارتفاع شش ونیم متر کاملا دست ساز به عرض چهار وبیست سانتی متر

نمونه اجرایی گروه هنری تبریز استپ،نصب شده در ماهدشت کرج بلوار بی بی سکینه

این درب به حدود وزن یک تن وهشتصد کیلوگرم وبا رنگ طلایی اکریلی اجرا شده ویکی از خاص ترین درب های ساخته شده در ایران می باشد