درب الیزه دست ساز

درب الیزه

درب الیزه

درب الیزه یکی از بهترین نوع درب های ساخته شده در جهان می باشد

که می توان به خاص بودن وزیبایی بی نظیر این درب اشاره نمود.

درب الیزه نماد جنگ های دریایی وکاخ الیزه در فرانسه می باشد که در تاج این درب زیبا کشتی بادبانی طراحی واجرا شده