درب الیزه
گوشه ای از درب الیزه فرانسه

درب الیزه .گوشه ای از هنر نمایی استاد چلنگری فرانسه در ساخت گلبرگ های فلزی ورقی حدود یکصد وبیست سال قبل بدون داشتن امکانات امروزی که تا کنون دربی با این عظمت وشکوه را کسی نتوانسته است بسازد .وساخت این درب حدود نه سال به طول انجامیده که معروفترین درب ساخته شده در جهان لقب گرفته است.درب الیزه

گروه صنعتی تبریز استپ