درب الیزه

درب الیزه

درب الیزه

درب الیزه به ارتفاع شش متر

این نمونه اجرایی درب الیزه گروه هنری تبریز استپ می باشد .

که به ارتفاع شش متر وعرض چهار وبست سانتی متر در شهر ماهدشت کرج در بلوار بی بی سکینه اجرا ونصب گردیده است .

رنگ طلایی واکلریلی این درب جلوه ی خاصی به عظمت ،

وابهت درب بخشیده که در زیر آفتاب درخشان درخشندگی زیبایی به درب می بخشد.