درب الیزه

www.tabrizstep.ir

درب الیزه

 درب الیزه

نمونه درب اجرایی با نام الیزه که با رنگ آمیزی خاص به رنگ طلایی اکریلی اجرا شده

در ساخت این درب از چهارپهلو های نمره بیست وشانزده استفاده گردیده است