آهن آلات
۲۱
دی

قیمت روز آهن آلات در تاریخ یکشنبه 21 دی 99 /گروه تبریزاستپ

تیر آهن

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 3,650,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 2,080,000 (‎-0.95%‏)-20,000
  هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 2,590,000 (‎0.39%‏)10,000
  هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 3,080,000 (‎-0.65%‏)-20,000
  هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 3,590,000 (‎-0.28%‏)-10,000
  هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 4,020,000 (‎0.50%‏)20,000
  هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 6,350,000 (‎-0.78%‏)-50,000
  هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 6,500,000 (‎-0.76%‏)-50,000
  هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 13,700,000 (0.00%)0

میلگرد

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 14,600 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 13,300 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 13,100 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 13,100 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 13,100 (‎3.15%‏)400
  هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 13,100 (‎3.15%‏)400
  هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 13,100 (‎3.15%‏)400
  هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 13,100 (‎3.15%‏)400
  هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 13,100 (‎3.15%‏)400
  هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 13,100 (‎3.15%‏)400
  هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 13,100 (‎3.15%‏)400
  هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 13,200 (‎3.13%‏)400

پروفیل

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل 507 – 508 – 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 21,200 (‎-6.19%‏)-1,400
  هر کیلو قوطی 20×10 ایرانی شاخه 4.5 21,300 (‎-6.17%‏)-1,400
  هر کیلو قوطی 25×10 ایرانی شاخه 5.5 21,300 (‎-6.17%‏)-1,400
  هر کیلو قوطی 30×10 ایرانی شاخه 6.5 21,300 (‎-6.17%‏)-1,400
  هر کیلو قوطی 20×20 ایرانی 7 21,250 (‎-6.18%‏)-1,400
  هر کیلو قوطی 25×25 ایرانی شاخه 9 21,250 (‎-6.18%‏)-1,400
  هر کیلو قوطی 30×20 ایرانی شاخه 9.5 21,250 (‎-6.18%‏)-1,400
  هر کیلو قوطی 30×50 ایرانی شاخه 16 21,200 (‎-6.19%‏)-1,400
  هر کیلو قوطی 30×60 ایرانی شاخه 17 21,200 (‎-6.19%‏)-1,400
  هر کیلو قوطی 40×40 ایرانی شاخه 15 21,200 (‎-6.19%‏)-1,400
  هر کیلو قوطی 60×40 ایرانی شاخه 19 21,200 (‎-6.19%‏)-1,400
  هر کیلو قوطی 40×100 ایرانی شاخه 28 21,200 (‎-6.19%‏)-1,400
  هر کیلو قوطی 70×70 ایرانی شاخه 27 21,200 (‎-6.19%‏)-1,400
  هر کیلو قوطی 80×40 ایرانی شاخه 23 21,200 (‎-6.19%‏)-1,400

ناودانی

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 14,100 (‎-2.76%‏)-400
  هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 14,100 (‎-2.76%‏)-400
  هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 14,100 (‎-2.76%‏)-400
  هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 14,100 (‎-2.76%‏)-400
  هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 14,100 (‎-2.76%‏)-400
  هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 (0.00%)0

صفحه ستون

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده 17,000 (‎-2.86%‏)-500
  هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده 17,200 (‎-1.71%‏)-300
  هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده 17,100 (‎-2.29%‏)-400
  هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده 17,500 (‎-1.69%‏)-300
  هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده 17,100 (‎-1.72%‏)-300
  هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده 17,100 (‎-1.72%‏)-300

نبشی

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 14,000 (‎-2.78%‏)-400
  هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 14,000 (‎-2.78%‏)-400
  هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 14,000 (‎-2.78%‏)-400
  هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 14,000 (‎-2.78%‏)-400
  هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 14,000 (‎-2.78%‏)-400
  هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 14,000 (‎-2.78%‏)-400
  هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 14,000 (‎-2.78%‏)-400

ورق سیاه

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 23,400 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6×1/5 220 22,600 (‎-1.74%‏)-400
  هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6×1/5 290 22,400 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6×1/5 360 17,500 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6×1/5 435 17,300 (‎1.17%‏)200
  هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6×1/5 580 17,100 (‎-0.58%‏)-100
  هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6×1/5 720 17,100 (‎2.40%‏)400
  هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6×1/5 865 17,700 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6×1/5 1080 17,700 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6×1/5 1445 17,600 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6×1/5 1805 17,600 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6×1/5 2165 17,600 (0.00%)0

تسمه

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه 20×5 ایرانی 12 متری 2 13,000 (‎-1.52%‏)-200
  هر کیلو تسمه 25×5 ایرانی 12 متری 13,000 (‎-1.52%‏)-200
  هر کیلو تسمه 30×5 ایرانی 12 متری 13,000 (‎-1.52%‏)-200
  هر کیلو تسمه 40×5 ایرانی 12 متری 13,000 (‎-1.52%‏)-200
  هر کیلو تسمه 50×5 ایرانی 12 متری 13,000 (‎-1.52%‏)-200

مفتول

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  سیم آرماتور 3 و 4 16,200 (0.00%)0
  هر کیلو حرارتی 15,800 (0.00%)0
  هر کیلو زیگزاگ 15,900 (0.00%)0
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 و 2.5 17,600 (0.00%)0
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 و 2.5 16,100 (0.00%)0

خاموت

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت 8 14,600 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت 10 13,600 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 14,700 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 13,700 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 14,700 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 13,700 (0.00%)0

ورق گالوانیزه

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 31,900 (‎2.90%‏)900
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 30,200 (‎2.37%‏)700
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 27,700 (‎3.36%‏)900
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 27,000 (‎4.25%‏)1,100
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 27,000 (‎4.25%‏)1,100
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 26,900 (‎3.86%‏)1,000
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 26,600 (‎2.70%‏)700
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 26,300 (‎1.54%‏)400
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 26,900 (‎3.86%‏)1,000
  هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 25,800 (‎1.98%‏)500
توضیحات
برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات