آهن آلات
۲۷
بهمن

قیمت روز آهن آلات در تاریخ دوشنبه 27 بهمن 99 /گروه تبریزاستپ

تیر آهن

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲,۸۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۰۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۲,۶۰۰,۰۰۰ (‎۱.۱۷%‏)۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۳,۰۲۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۸%‏)-۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۳,۵۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)-۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۴,۲۱۰,۰۰۰ (‎۰.۲۴%‏)۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۵,۱۴۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۹%‏)-۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۶,۲۴۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۶%‏)-۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۷,۶۴۰,۰۰۰ (‎-۲.۰۵%‏)-۱۶۰,۰۰۰

میلگرد

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۱۴,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱۳,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۱۲,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱۲,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱۲,۷۰۰ (‎-۰.۷۸%‏)-۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱۲,۷۰۰ (‎-۰.۷۸%‏)-۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱۲,۷۰۰ (‎-۰.۷۸%‏)-۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱۲,۷۰۰ (‎-۰.۷۸%‏)-۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱۲,۷۰۰ (‎-۰.۷۸%‏)-۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱۲,۷۰۰ (‎-۰.۷۸%‏)-۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱۲,۷۰۰ (‎-۰.۷۸%‏)-۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱۲,۸۰۰ (‎-۰.۷۸%‏)-۱۰۰

پروفیل

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۲۲,۳۰۰ (‎-۰.۸۹%‏)-۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۲۲,۴۰۰ (‎-۰.۸۸%‏)-۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ ایرانی شاخه ۵.۵ ۲۲,۴۰۰ (‎-۰.۸۸%‏)-۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ ایرانی شاخه ۶.۵ ۲۲,۴۰۰ (‎-۰.۸۸%‏)-۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی ۷ ۲۲,۳۵۰ (‎-۰.۸۹%‏)-۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲۲,۳۵۰ (‎-۰.۸۹%‏)-۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۲۲,۳۵۰ (‎-۰.۸۹%‏)-۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲۲,۳۰۰ (‎-۰.۸۹%‏)-۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲۲,۳۰۰ (‎-۰.۸۹%‏)-۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲۲,۳۰۰ (‎-۰.۸۹%‏)-۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲۲,۳۰۰ (‎-۰.۸۹%‏)-۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲۲,۳۰۰ (‎-۰.۸۹%‏)-۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲۲,۳۰۰ (‎-۰.۸۹%‏)-۲۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲۲,۳۰۰ (‎-۰.۸۹%‏)-۲۰۰

ناودانی

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۱۳,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۱۳,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱۳,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱۳,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۳,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ (۰.۰۰%)۰

صفحه ستون

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۱۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۱۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

نبشی

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

ورق سیاه

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲۲,۸۰۰ (‎-۰.۸۷%‏)-۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۲۲,۰۰۰ (‎-۰.۴۵%‏)-۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۲۲,۴۰۰ (‎-۰.۸۸%‏)-۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۱۸,۹۰۰ (‎-۱.۰۵%‏)-۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۱۸,۱۰۰ (‎-۰.۵۵%‏)-۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۱۸,۰۰۰ (‎-۱.۱۰%‏)-۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۱۸,۹۰۰ (‎-۰.۵۳%‏)-۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۱۹,۱۰۰ (‎-۰.۵۲%‏)-۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۱۹,۱۰۰ (‎-۰.۵۲%‏)-۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۱۸,۵۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۱۸,۵۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۱۸,۵۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۱۰۰

تسمه

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری ۱۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

مفتول

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  سیم آرماتور ۳ و ۴ ۱۶,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو حرارتی ۱۵,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو زیگزاگ ۱۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ و ۲.۵ ۱۶,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ و ۲.۵ ۱۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

خاموت

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت ۸ ۱۴,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت ۱۰ ۱۳,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸ ۱۴,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ ۱۳,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ ۱۴,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ ۱۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

ورق گالوانیزه

قیمت روز آهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۷,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۵,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۴,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضیحات
برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات