پروفیل
۱۰
مهر

قیمت روزآهن آلات در تاریخ شنبه 1 مهر 1400/گروه صنعتی تبریزاستپ

تیر آهن

قیمت روزآهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۱,۹۸۰,۰۰۰ (‎۱.۰۲%‏)۲۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۵۵۰,۰۰۰ (‎۰.۷۹%‏)۲۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۳,۰۱۰,۰۰۰ (‎۰.۳۳%‏)۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۳,۶۱۰,۰۰۰ (‎۰.۲۸%‏)۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۴,۹۲۰,۰۰۰ (‎۳.۵۸%‏)۱۷۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۵,۴۲۰,۰۰۰ (‎۱.۱۲%‏)۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۶,۳۲۰,۰۰۰ (‎۰.۳۲%‏)۲۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۷,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۸,۳۰۰,۰۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۱۰۰,۰۰۰
قیمت روزآهن آلات در تاریخ شنبه 1 مهر 1400/گروه صنعتی تبریزاستپ

میلگرد

قیمت روزآهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۱۷,۴۰۰ (‎۱.۱۶%‏)۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱۵,۹۰۰ (‎۱.۲۷%‏)۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۱۵,۸۰۰ (‎۱.۲۸%‏)۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱۵,۸۰۰ (‎۱.۲۸%‏)۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱۵,۶۰۰ (‎۱.۳۰%‏)۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱۵,۶۰۰ (‎۱.۳۰%‏)۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱۵,۶۰۰ (‎۱.۳۰%‏)۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱۵,۶۰۰ (‎۱.۳۰%‏)۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱۵,۶۰۰ (‎۱.۳۰%‏)۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱۵,۶۰۰ (‎۱.۳۰%‏)۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱۵,۶۰۰ (‎۱.۳۰%‏)۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱۵,۷۰۰ (‎۱.۲۹%‏)۲۰۰

پروفیل

قیمت روزآهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۲۶,۰۰۰ (‎۲.۳۶%‏)۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۲۶,۱۰۰ (‎۲.۳۵%‏)۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ ایرانی شاخه ۵.۵ ۲۶,۱۰۰ (‎۲.۳۵%‏)۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ ایرانی شاخه ۶.۵ ۲۶,۱۰۰ (‎۲.۳۵%‏)۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی ۷ ۲۶,۰۵۰ (‎۲.۳۶%‏)۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲۶,۰۵۰ (‎۲.۳۶%‏)۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۲۶,۰۵۰ (‎۲.۳۶%‏)۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲۶,۰۰۰ (‎۲.۳۶%‏)۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲۶,۰۰۰ (‎۲.۳۶%‏)۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲۶,۰۰۰ (‎۲.۳۶%‏)۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲۶,۰۰۰ (‎۲.۳۶%‏)۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲۶,۰۰۰ (‎۲.۳۶%‏)۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲۶,۰۰۰ (‎۲.۳۶%‏)۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲۶,۰۰۰ (‎۲.۳۶%‏)۶۰۰

ناودانی

قیمت روزآهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۱۷,۳۰۰ (‎۳.۵۹%‏)۶۰۰
  هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۱۷,۳۰۰ (‎۴.۲۲%‏)۷۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱۷,۳۰۰ (‎۴.۲۲%‏)۷۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱۷,۳۰۰ (‎۴.۲۲%‏)۷۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۷,۳۰۰ (‎۴.۲۲%‏)۷۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ (۰.۰۰%)۰

صفحه ستون

قیمت روزآهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۲۲,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۲۲,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

نبشی

قیمت روزآهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱۷,۰۰۰ (‎۳.۶۶%‏)۶۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱۷,۰۰۰ (‎۴.۹۴%‏)۸۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱۷,۰۰۰ (‎۴.۹۴%‏)۸۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱۷,۰۰۰ (‎۴.۹۴%‏)۸۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱۷,۰۰۰ (‎۴.۹۴%‏)۸۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱۷,۰۰۰ (‎۴.۹۴%‏)۸۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱۷,۰۰۰ (‎۴.۹۴%‏)۸۰۰

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۲۴,۵۰۰ (‎۲.۹۴%‏)۷۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۲۴,۵۰۰ (‎۲.۹۴%‏)۷۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۲۴,۵۰۰ (‎۰.۸۲%‏)۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۲۵,۵۰۰ (‎۱.۱۹%‏)۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۲۵,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۲۵,۵۰۰ (‎۰.۷۹%‏)۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۲۵,۸۰۰ (‎۱.۱۸%‏)۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

تسمه

قیمت روزآهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱۵,۷۰۰ (‎۱.۲۹%‏)۲۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری ۱۵,۷۰۰ (‎۱.۲۹%‏)۲۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۵,۷۰۰ (‎۱.۲۹%‏)۲۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۵,۷۰۰ (‎۱.۲۹%‏)۲۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۵,۷۰۰ (‎۱.۲۹%‏)۲۰۰

مفتول

قیمت روزآهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  سیم آرماتور ۳ و ۴ ۱۹,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو حرارتی ۱۸,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو زیگزاگ ۱۸,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ و ۲.۵ ۱۹,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ و ۲.۵ ۱۹,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

خاموت

قیمت روزآهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت ۸ ۱۶,۵۰۰ (‎۱.۲۳%‏)۲۰۰
  هر کیلو خاموت ۱۰ ۱۷,۴۰۰ (‎۱.۷۵%‏)۳۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸ ۱۶,۶۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۲۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ ۱۷,۵۰۰ (‎۱.۷۴%‏)۳۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ ۱۶,۶۵۰ (‎۱.۲۲%‏)۲۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ ۱۷,۵۵۰ (‎۱.۷۴%‏)۳۰۰

ورق گالوانیزه

قیمت روزآهن آلات /گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۰,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۹,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۹,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضیحات
برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات
قیمت روزآهن آلات در تاریخ 16 آذر 98 / گروه صنعتی تبریزاستپ
بیشتر بخوانید