• مشاوره رایگان : 04134212165
  • ایمیل ما: info@tabrizstep.com
  • ساعات کاری: 18:00 - 08:00

قیمت روز آهن آلات

قیمت آهن آلات

آخرین قیمت آهن آلات و فلزات

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
تیر آهن
  هر شاخه تیرآهن 12ذوب آهن12 متری122۳,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن 14ذوب آهن12 متری155۱,۹۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن 16ذوب آهن12 متری195۲,۵۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن 18ذوب آهن12 متری225۲,۹۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن 20ذوب آهن12 متری276۳,۵۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن 22ذوب آهن12 متری315۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن 24ذوب آهن12 متری369۶,۲۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۶%‏)‎-۱۵۰,۰۰۰‏
  هر شاخه تیرآهن 27ذوب آهن12 متری434۶,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۵%‏)‎-۵۰,۰۰۰‏
  هر شاخه تیرآهن 30ذوب آهن12 متری500۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
میلگرد
  هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.5۱۴,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد 8قزوینشاخه6۱۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد 10قزوین12 متری7.5۱۲,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد 12قزوین12 متری11۱۲,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد 14ذوب آهن / نیشابور12 متری15۱۲,۵۰۰(‎۰.۸۱%‏)‎۱۰۰‏
  هر کیلو میلگرد 16ذوب آهن / نیشابور12 متری19۱۲,۵۰۰(‎۰.۸۱%‏)‎۱۰۰‏
  هر کیلو میلگرد 18ذوب آهن / نیشابور12 متری25۱۲,۵۰۰(‎۰.۸۱%‏)‎۱۰۰‏
  هر کیلو میلگرد 20ذوب آهن / نیشابور12 متری30۱۲,۵۰۰(‎۰.۸۱%‏)‎۱۰۰‏
  هر کیلو میلگرد 22ذوب آهن / نیشابور12 متری36۱۲,۵۰۰(‎۰.۸۱%‏)‎۱۰۰‏
  هر کیلو میلگرد 25ذوب آهن / نیشابور12 متری47۱۲,۵۰۰(‎۰.۸۱%‏)‎۱۰۰‏
  هر کیلو میلگرد 28ذوب آهن / نیشابور12 متری56۱۲,۵۰۰(‎۰.۸۱%‏)‎۱۰۰‏
  هر کیلو میلگرد 32ذوب آهن / نیشابور12 متری75۱۲,۶۰۰(‎۰.۸۰%‏)‎۱۰۰‏
پروفیل
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر 2.44۲۱,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی 20x10ایرانیشاخه4.5۲۱,۹۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی 25x10ایرانیشاخه5.5۲۱,۹۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی 30x10ایرانیشاخه6.5۲۱,۹۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی 25x25ایرانیشاخه9۲۱,۸۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی 20x20ایرانی-7۲۱,۸۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی 30x20ایرانیشاخه9.5۲۱,۸۵۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی 30x50ایرانیشاخه16۲۱,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی 30x60ایرانیشاخه17۲۱,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی 40x40ایرانیشاخه15۲۱,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی 60x40ایرانیشاخه19۲۱,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی 40x100ایرانیشاخه28۲۱,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی 70x70ایرانیشاخه27۲۱,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی 80x40ایرانیشاخه23۲۱,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
ناودانی
  هر کیلو ناودانی 6.56 متری42۱۳,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی 86 متری42۱۳,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی 106 متری52۱۳,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی 126 متری64۱۳,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی 1412 متری155۱۳,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی 1612 متری170---(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی 1812 متری215---(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی 2012 متری230---(۰.۰۰%)۰
صفحه ستون
  هر کیلو ورق 8فولاد مبارکهبرش خورده-۱۶,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده-۱۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده-۱۶,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق 15فولاد مبارکهبرش خورده-۱۷,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق 20اکسین / کاویانبرش خورده-۱۷,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق 25اکسین / کاویانبرش خورده-۱۷,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
نبشی
  هر کیلو نبشی 3ایرانی6 متری9۱۳,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی 4ایرانی6 متری15۱۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی 5ایرانی6 متری22۱۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی 6ایرانی6 متری32۱۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی 8ایرانی6 متری58۱۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی 10ایرانی6 متری90۱۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی 12ایرانی6 متری130۱۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ورق سیاه
  هر کیلو ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول12۲۱,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه 3فولاد مبارکه6x1/5220۲۱,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه 4فولاد مبارکه6x1/5290۲۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه 5فولاد مبارکه6x1/5360۱۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه 6فولاد مبارکه6x1/5435۱۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه 8فولاد مبارکه6x1/5580۱۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه 10فولاد مبارکه6x1/5720۱۶,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه 12فولاد مبارکه6x1/5865۱۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه 15فولاد مبارکه6x1/51080۱۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه 20اکسین6x1/51445۱۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه 25اکسین6x1/51805۱۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه 30اکسین6x1/52165۱۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تسمه
  هر کیلو تسمه 20x5ایرانی12 متری2۱۳,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه 25x5ایرانی12 متری-۱۳,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه 30x5ایرانی12 متری-۱۳,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه 40x5ایرانی12 متری-۱۳,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه 50x5ایرانی12 متری-۱۳,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
مفتول
  سیم آرماتور-3 و 4-۱۶,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو حرارتی--۱۵,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو زیگزاگ--۱۵,۴۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک1.5 و 2.5-۱۷,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه1.5 و 2.5-۱۶,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
خاموت
  هر کیلو خاموت 8---۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت 10---۱۳,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی 8---۱۴,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی 10---۱۳,۴۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8---۱۴,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10---۱۳,۴۰۰(۰.۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4ایرانی1 و 1.255.7۳۱,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5ایرانی1 و 1.255.7۲۷,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6ایرانی1 و 1.255.7۲۵,۹۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7ایرانی1 و 1.255.7۲۵,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8ایرانی1 و 1.255.7۲۴,۹۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9ایرانی1 و 1.255.7۲۴,۹۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.255.7۲۴,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.255.7۲۵,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.255.7۲۵,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.255.7۲۴,۶۰۰(۰.۰۰%)۰