تعریف راه پله
۲۷
بهمن

تعریف راه پله ،کلیات ومشخصات پله هاوپلکان

 تعریف راه پله

تعاریف وکلیات پله وراه پله ها

پله وراه پله ها وسیله ی ارتباط قائم ،

بین سطوحی هستند که در یک مسیر مشخص به شکل سطوح افقی وقائم متوالی ومتناسب ،

با گام های معمول جهت تردد وانتقال افراد از سطحی به سطحی دیگر طراحی واجرا می شوند .

پله گرد ورقی باکس
تعریف راه پله

مشخصات هندسی پله ها

هر پله دارای عرض {b}وطول {l}وارتفاع{h}بر اساس آن سطح ،حجم ،شیب و طول رامپ یا طول دال آنها محاسبه ومشخص می گردد.

سطوح افقی پله ها یا کف پله ها {L*B}،

وسطوح قائم پله ها یا زیر پله {L*H}،حجم پله ها v=1/2{h*l*b}،

شیب پله ها S=H/Bوطول رامپ یا دال پله ها {C}که مقدار آن در مثلث قائم الزاویه ABCمحاسبه می گردد:

C=رادیکال hبه توان 2+bبه توان 2

اینها مشخصات هندسی یک پله محسوب می شوند که در طراحی واجرای راه پله ها مقادیر آنها باید تعیین ومشخص شده باشند .

قابل توجه اینکه برای ترددی راحت واستفاده یبهتر از پله ها هم.

اره باید رابطه ی زیر که یک الزام قانونی هست بین عرض وارتفاع آنها بر قرار باشد .

2h+b=63تا 65سانتی متر

این موضوع در راه پله های قوسی شکل وپیچ ومارپیچ با پاگرد هایی که به ناچار ،

پله روی آنها بسته می شوند ،

حائظ اهمیت وتوجه بسیار است زیرا چنین امری فقط در آکس این نوع  ممکن است

تحقق یابد وتنها یک طراحی حساب شده می تواند دامنه ی آن را در طرفین آکس راه پله ها وسعت ببخشد .

واز سقوط های ناگهانی عابران جلوگیری نماید .

رامپ یا دال پله ها

رامپ یا دال راه پله ها سطوح شیب داری هستند که پله ها روی آن قرار می گیرند .

دال ها بار های وارده را به زمین یا دیوار یا تکیه گاه های آن منتقل می نمایند .

دال راه پله ها ممکن است از تیر آهن و طاق ضربی شکل تشکیل شده باشند یا از تیر آهن وبتن {کامپوزیت}.

یا از بتن ومیله های فولادی {بتن مسلح}.ویا از پروفیل وچوب وسایر مصالح پیش بینی شده

در طرح که انتخاب می شوند وبسته به نوع مصالح و مقاومت آنها ،محاسبات لازم انجام ونقشه های اجرایی تهیه می گردد.

انواع راه پله ها

نرده فرفورژه لوکس
تعریف راه پله

بر اساس شکل کف پله های آن ،تقسیم بندی می کنیم .

راه پله های که کف پله های آن مستطیل شکل باشند راه پله های ساده

که کف پله های آن در قطاع یا طوقی از یک دایره با شعاع و طول قوسی برابر عرض کف پله ها

در امتداد محور راه پله ها در امتداد محور راه پله طراحی شده باشند ،

راه پله های قوسی شکل و سرانجام راه پله هایی را که کف پله های آن ترکیبی از این دو نوع باشند راه پله های مرکب می نامیم .

راه پله های دیگری هم هستند که به لحاظ کاربری استفاده خاص از آنها دارای شکل وطرح مشخصی هستند

که راه پله های خاص نامیده می شوند .

مثل راه پله های پیچ ومارپیچ،دوبل یک طرفه با شیب زیاد  طراحی شده در تاج بیضی ها ،راه پله های فرار و غیره….

 

گالوالوم چیست؟،کاربرد گالوالوم در صنعت.گروه صنعتی تبریز استپ
بیشتر بخوانید

1=راه پله های پیچ

پله کنسولی خاص
تعریف راه پله

 

راه پله های پیچ بنا شده پیرامون قوسهای طوق یا تاج یک دایره (دو استوانه هم محور )

با دتالی معوج بین دو سطح یا دو سقف از یک ساختمان یا سازه های فلزی یا بتنی یا چوبی با کف پله های چهار ضلعی با عرضهای نا مساوی و متاثر از طول قوس یا شعاع دوایر آن .

تعریف راه پله

2=راه پله های مارپیچ

 

پله اسپیرال
تعریف راه پله

راه پله های مارپیچ بنا شده پیرامون قوس قطاع دایره ها ،

بنابراین دارای کف پله های مثلثی شکل بوده و متکی به ستون میانی خود ،

این نوع راه پله ها ممکن است دارای دال بتنی یا فلزی باشدیا فاقد آن یعنی کف ها به صورت کنسولی از ستون میانی برامده و منشعب شده باشد.

تعریف راه پله

3= پله های طراحی شده در تاج بیضی

این نوع دارای کف پله های چهار ضلعی با عرضهای نا مساوی ولی قابل استفاده تر

از راه پله های پیچ یا قوسی شکل طراحی شده در طوق دایره ها می باشند .

در راه پله های بیضی شکل امتداد لبه از نقطه واقع بر روی قطر کوچک بیضی می گذرد

که توسط طراحی تعیین می گردد مانند راه پله های طراحی و محاط شده در یک مستطیل طلایی.

تعریف راه پله

4=پله های دوبل یکطرفه با شیب زیاد

این نوع ، راه پله هایی هستند با ارتفاع زیاد {تا دوبرابر ارتفاع معمول }که تردد روی آنها معمولا سخت ومشکل است .

اما با قرار دادن یک نیم پله روی کف پله های قدیمی ودر یک سمت آنها ،

راه پله به صورتی در می آید که عابر در حال حرکت هر پله ی قدیمی را با دو حرکت طی می کند .

به این معنی که اگر در حرکت اول پای چپ او روی نیم پله یاول قرار بگیرد

در حرکت بعدی پای راست او روی کف پله اول قدیمی و سمت راست ان قرار می گیرد .

امروزه در کشورمان انواع پله ها از جمله پله های بتنی وفلزی با تعاریف ومدل های خاصی طراحی وساخته می شوند

سبک ومدل این پله ها باید با طراحی ودیزاین منزل هماهنگی لازم را داشته باشد

مثال برای خانه های با سبم مدرن از پله های مدرن استفاده گردد وسبک کلاسیک از پله های کلاسیک استفاده گردد .

در انتخاب پله ها با کارشناسان ما مشاوره بفرمایید

 

بیلت چیست؟تفاوت شمش بیلت،بلوم،واسلب /گروه صنعتی تبریز استپ
بیشتر بخوانید

گروه صنعتی تبریز استپ بزرگترین ومجهزترین کار گاه تولید پله های مدرن ودکوراتیو وکلاسیک در شمالغرب کشور

 

 

نمای از یک پله ی فلزی کلاسیک در یک منزل

گرد آوری /داود مفاخری